Kövesi Péter honlapja
Kövesi Péter honlapja

Hogyan tovább, bioenergetika?

bioenergia

“Nincs természetfölötti, csak mi vagyunk természet-alattiak”
( J. v. Rijckenborgh)

Bár nem tartozom a hazai természetgyógyászat “nagy öregjei” közé, még emlékszem a kilencvenes évek elején azokra a késhegyre menő vitákra a Népjóléti Minisztérium tanácstermeiben, amelyek a természetgyógyászat törvénybe foglalását kezdték szorgalmazni. Számos kiváló orvos, egészségügyi szervező és más módszerekkel dolgozó természetgyógyász helyezkedett arra az álláspontra, hogy jó, legyen hivatalosan is természetgyógyászat Magyarországon, de csak a “komoly”, tudományosan is bizonyítható hatású módszereket ismerjük el. A bioenergetika nem tartozik ezek közé, ezért a bioenergetikusok ne is álmodjanak ilyesmiről, inkább foglalkozzanak “tisztességes” természetgyógyászati módszerekkel.

Azután, csodák csodája – és hála a “szakma” ügyes lobbizásának – mégis benne lett a törvényben a bioenergetika, mint természetgyógyászati szakterület. Egy időre. Azután egy ideje ismét nincs. Illetve van, de nincs, nincs és mégis van. A régi szakképesítések érvényesek, de új vizsgát nem lehet tenni. Azt mondják, ideiglenesen, amíg egy új, mérhető, objektiválható szakmai követelmény- és vizsgarendszer meg nem születik.

Első látásra valóban úgy tűnik, olyan nehezen megfogható területről van szó, ahol nehéz – ha nem éppen lehetetlen – a vélt hatást (placebo, pszichés hatás, szuggesztió stb.) elkülöníteni a valóditól, a tanulható dolgokat a csak született képességekkel gyakorolhatóktól (amelyek létében természetesen a szkeptikusok kételkednek), a használható technikákat szétválasztani a sokak számára elfogadhatalan vallási, ezoterikus képzetektől, fizikai hatásmechanizmust találni, kiseprűzni a gyógyítás számos területe között a legnagyobb számban itt fellelhető csodatévőket, zavart tudatú “kiválasztottakat”, “prófétákat”, boszorkánymestereket, szélhámosokat. Ugyanakkor tudunk olyan gyógyítóról, akit egyetlen elmeorvos se engedne el kórházi beutaló nélkül egy tíz perces vizsgálat után, mégis vannak sikeres esetei, vagy más, szintén eremményes gyógyítókról, akik a legnagyobb erőfeszítéssel se lennének képesek a középiskolai érettségi letételére, nem beszélve az ETI anatómia, élettan-kórélettan (egyébként nem nehéz) vizsgáiról.

Egy tudományos(nak szánt) tanácskozáson jeles akadémikusunk túl a személyes képzettségen azt hozta fel fő bizonyítékul a bioenergetika nemléte mellett, hogy egyetlen tudományosan, műszeresen igazolt módszerrel sem lehet mérni, kimutatni a bioenergetika létét. Látni fogjuk, hogy ez azért nem így van. Ha nincs is mérőműszer, ott az empíria, végezhetők tudományosan is elfogadható körülmények között dokumentálható és megismételhető kísérletek. A természettudomány történetében ez midig is így volt. Először volt a tapasztalat, aztán adtak neki nevet, szerkesztettek a jelenség méréséhez műszert, fogadtak el mértékegységet, és így tovább. Annak, hogy létezzen mondjuk a gravitáció, nem feltétele, hogy mértékegysége és mérési lehetősége legyen. A természetet nem érdekli, hogy mi mennyit tudunk róla, vagy elhiszünk-e valamit.

Alapvető logikai tény, hogy valaminek a nemlétét nem lehet bizonyítani. Bizonyítani csak állítást lehet, nem egy állítás tagadását. Az állítást cáfolni lehet – de tudomásom szerint a bioenergetika területén ilyen irányú elfogulatlan, prekoncepciók nélküli vizsgálat még nem történt. Azt pedig semmiképp sem fogadhatjuk el bizonyítéknak, ha egy, az ilyesmivel szemben köztudottan ellenséges riporter hasonló beállítottságú tudósok közé áldozatul beültet egy hallhatóan nem cicerói beszédkészséggel megáldott bienergetikust, akit rövid úton nevetség tárgyává tesznek.

Mellesleg: a beteg embert, néhány okoskodó vagy “kekeckedő” figura kivételével többnyire nem érdekli, hogy a módszer, amivel meggyógyult, mennyire van tudományosan bizonyítva. Ha már egyszer elfogadta és rászánta magát, egyformán örül a gyógyulásnak, akár kompjutervezérelt csodamasinától, akár egy tibeti láma kántálásától gyógyult meg. Sok esetben a lejárató propaganda épp a gyógyulás egy esélyétől fosztja meg a beteget. (Ez természetesen fordítva legalább ilyen igaz, rászolgálna a börtönre az az alternatív gyógyító, aki egy sürgősségi beavatkozásról beszéli le a kliensét!)

Álljon itt egy, gyógyítók körében közismert, a legszigorúbban ellenőrizhatő laboratóriumi körülmények között megismételhető kísérlet: növényi magok csíráztatásának serkentése energiaadással. Itt a placebo hatás, a szuggesztió nyilván kizárható. A növénynek nem lehet “bebeszélni”, hogy fejlődjön gyorsabban. Teljesül a nagy számú alany, és a megismételhetőség követelménye is. Emberrel ez természetesen nem ilyen egyszerű, hiszen sokkal nagyobbak a személyes különbségek és ezen a területen nyilnánvalóan óriási a pszichés – mentális tényezők hatása. Bár néhány kórházban próbálkoztak kísérletekkel például budapesti reiki – gyakorlók, nem sikerült statisztikai mennyiségű adatot gyűjteni. Más hasonló kísérletek is történtek, ám többnyire hasonló véget értek: egy nyitott szellemű orvos ráállt a kísérletre, de még mielőtt értékelhető erdmény született volna, az intézet valamelyik felelős vezetője leállította a “sarlatán”, “tudománytalan” tevékenységet. Ez bizony a huszonkettes csapdája: Nem lehet bebizonyítani, hogy valaminek van tudományos alapja, amíg arra hivatkozva el lehet utasítani minden kísérletet, hogy nincs tudományos alapja. Ugyanezért nem jelennek meg mérvadó tudományos lapokban a bioenergetikáról szóló korrekt publikációk, mert a szerkesztők szerint a téma eleve tudománytalan. Márpedig azt a témát, amelyről nem jelenik meg elegendő közlemény mértékadó orgánumokban (és ez alatt sajnos nem a jelen laphoz hasonló kiadványokat értik), addig a tudományos közvélemény sem veszi komolyan.

Mi is a bioenergia?

Valljuk be öszintén, sötétben, teóriák gyertyavilágánál tapogatózunk. Ha Robert Feynmann Nobel-díjas amerikai fizikus nem átallja sokat citált mondatában bevallani, hogy “voltaképp nem tudjuk, mi is az energia”, (Richard P. Feynmann: Mai fizika, 1978) talán nekünk sem szégyen. Ám, mivel filozófia nélkül mégsem maradhatunk, induljunk ki az energia legáltalánosabb definíciójából: munkavégző, másképpen: ható, hatást kiváltó képesség. A bioenergiát talán úgy lehetne a legáltalánosabban megfogalmazni, hogy az élő anyagnak az a képessége, amely révén képes a külvilággal intelligens energia (és információ) cserére, fejlődésre, önmaga regenerálására és reprodukálására, azaz szaporodásra. Minden élőlény, sőt minden élő sejt rendelkezik ezzel az erővel. Lehet, hogy a bio (vagy más) energiában rejlik az élet titka? Logikus lenne, hiszen a szó maga is élőt, életet jelent. Ez magyarázat lehet arra is, miért nem sikerült mindeddig (és talán sohasem is fog sikerülni) kémiai úton élő sejtet létrehozni. Amit meg eddig létrehoztak, lehet, hogy a bulvárlapok főcímében így szerepel, a legvégén azért ott van, hogy ez azért még nem igazán él és nem igazán sejt.

Az energia lehet az az implicit potencia (hatóképesség), ami mindezt lehetővé teszi, és megkülönbözteti az élőt az élettelentől. (Implicit alatt itt azt érthetjük, hogy nem közvetlenül kimutatható.) A mechanikai energia meghatározható pl. a tömeg és a magasság, az elektromos energia a töltésmennyiség, vagy a földhöz viszonyított elektromos potenciálkülönbség megmérésével, ilyet a bioenergetikus nem tud felmutatni. (A bioenergetikusok által bizonyító erejűnek vélt Egely- féle “vitalitásmérő” sem a bioenergiát méri, legfeljebb annak valamely komponensét, valami valami olyan hatást mutat ki, amely egyebek között egy rendkívül könnyű korong elfordulását is előidézheti.) A mérhetőség és a kimutathatóság természetesen nem azonosak.

Ami jövőre lesz csak bizonyítható, azt az idén még nyugodtan sarlatánságnak lehet bélyegezni. Ez mindig is így volt. Az, hogy valaki melegséget érzett, semmit sem bizonyít, mint ahogy az sem, hogy bioenergia-kezeléstől meggyógyult egy, száz vagy ezer ember, mert nem tudhatjuk, anélkül is megygyógyult vona-e, esetleg nem valami mástól gyógyult-e meg. A beteg emberből nincs kontroll-példány. Az elvetett fűmagból viszont van, tetszőleges mennyiségben.

Kutatók sora foglalkozott már azzal, hogy bizonyítsa, ilyen energiákat valamennyi régi nép, kultúra, vallás ismert és valamennyien az élet alapjának ezeket tekintették. A természetgyógyászatban csak néhány éve jelentkezett az igény, hogy ne csak megfoghatatlan misztikum, csodálatos képesség legyen az energiákkal való gyógyítás, hanem legyen rendszere, módszertana, elmélete is. A differenciálatlan “bioenergia” fogalom helyett egyre inkább a “humán” energiák elnevezést kezdik használni, amelynek csak egy része a bioenergia. Pontosabban, (Béky Lászlóval, Ferenczy Lászlóval és dr. Kapuváry Andrással közösen megfogalmazott definíció szerint) ezek olyan, az emberből induló, illetve közelében megjelenő, tudatosan használható, irányítható nem fizikai erők (vagy sugárzások, de egyik kifejezést sem pontosan a fizika értelmezésében, inkább csak jobb híján használva), amelyekkel hatást lehet gyakorolni a másik ember (illetve más élőlény) testi, lelki, szellemi müködéseire. A saját forrásból (saját magunkból) származó, született (örökölt), vagy tudatosan begyűjtött, energiákat nevezhetjük közös néven bioenergiáknak, míg a tőlünk független (kozmikus, isteni stb.) forrásból származó, általunk csak közvetitett (csatornázott, transzmittált stb.) magasabb szintü energiákat kozmikus (univerzális) energiáknak. A bio- és kozmo-energiákat a mennyiségen kívül minőségi szempontból is meg lehet különböztetni. Erre még később visszatérünk. Bár bioenergiával minden ember rendelkezik, csak akkor kezelhet vele hatékonyan, ha a kezelt személynél lényegesen több energiával bír. Ellenkező esetben saját alapvető életerő készletét csorbítja, vagy a másik személytől vesz el energiát. A bioenergiát ösztönösen vagy tudatos ráhangolódással lehet közvetíteni. A magasabb (kozmikus) energák a tudatosság magasabb szintjét (az adott szintre való ráhangolódást, annak tudatossá tételét) követelik meg. Az energiákkal – egyre általánosabban elfogadott alapev szerint – nem “gyógyít” a ttermészetgyógyász, inkább csak a rászoruló ember rendelkezésére bocsátja azokat. Ennek a félreértése és az ennek nyomán jelentkező egoizmus, “nagy gyógyító vagyok”- érzése az, ami sokakat valóban távoltart attól, hogy ténylegesen magasabb szintű energiákkal kerüljenek kapcsolatba. A valóság magasabb létszintjeiről eredő (kozmikus) energiák ugyanis intelligens módon müködnek, elkerülendő azt, hogy alkalmatlan személyek visszaéljenek velük, vagy önös módon használják azokat. A beavatással (behangolással) müködő módszerek jelentősége, hogy általában olyan energiák közvetítésére tesznek képessé, amelyeket (legalábbis hatékony mértékben) tudatosságunk adott fokán önmagunktól nem tudnánk elérni.

Visszatérve e korábban felvetett kérdésre, hogy miért nem foglalkozik (nem akar foglalkozni) a tudomány ezekkel a jelenségekkel, az előbbiek alapján is logikus a válasz: egyszerűen azért, mert a materialista gondolkodás számára nem léteznek. A tudomány jelenleg egyetlen kutatási irányt tart elfogadhatónak: a jelenségek okát az anyagban kell keresni, minél alapvetőbb a probléma, annál mélyebben az anyag szerkezetébe hatolva. A gyógyításban például a betegségek okát keresve a legalacsonyabb szerveződési szintig, a biokémiai folyamatokig kell eljutni – következésképpen a gyógyításnak is lehetőleg itt kell megtörténnie. Az egész természetgyógyászat, legkiváltképp pedig az energetika holisztikus elve ennek épp az ellenkezője. Nem a rész irányítja az egészet, hanem az egész a részeit! Az élettani folyamatokat – itt az ideje, hogy kijelentsük – nem csupán a kauzalitás irányítja a fizikai-testi szintről kiindulva. Nem attól beteg az ember, mert például a torka begyullad, hanem attól gyullad be, mert az ember (mint lelki-szellemi lény) egyensúlya felborult.

Mitől működik – lehetséges magyarázatok

Az elméleti fizika úgynevezett Nagy Egységesítő Elméletei (angol rövidítéssel GUT, Great Unifying Theories) épp most kezdik becsempészni ezt a gondolkodást – és ezzel együtt a transzcendenciát a tudományba. A tudomány idegenkedését csodálni sem lehet, hiszen e téren lépten-nyomon olyan, számára érthetetlen, kezelhetelen fogalmakba botlik, mint ezotéria, mágia, misztika, melyek a számára nem egyebek “téves társadalmi tudatformáknál”. Pedig megdöbbentő, hogy a régi tanok, Hermes Trismegistostól a Taón át a Védákig mennyire egyeznek a kvantummechanika, információelmélet, mező-elméletek felismeréseivel. Mindemellett számos materialista kísérlet történt arra, főleg a volt Szovjetúnió területén, hogy az anyagvilág keretein belül megfogalmazzák a bioenergia lényegét. Az energiák eredetét megtalálni vélik a mezonokban, tachionokban, leptonokban, kvarkokban, bozonokban, biofotonokban, különféle szubatomi részecskékben vagy elektromágneses jelenségekben. Aztán kiderül, hogy talán nincsenek is ilyen részecskék.

Egy egészen friss adat szerint már megmérték a szemből sugárzott energia mennyiségét és mikroelektronvoltban (eV) kifejezhető adatokat kaptak. (Vas József Pál: Egy elmeorvos tévelygései, 2006, 244. o.). A mérést nem bioenergetikus gyógyítóval, hanem a gyermekére szeretettel tekintő édesanyával végezték. Vas szerint az energiaátvitel során az idegsejtek (bio? biokémiai?) energiája fényenergiává alakul át (nyilván a látható spektrumon kívüli hullámhosszokon). Ha az ilyen, érintéses vagy anélküli kézzel történő besugárzásnál is megfoghatalanabb jelenségnek van mérhető összetevője, minden reményünk meg lehet arra, hogy a bioenergia ne sokáig maradjon misztikum vagy hókuszpókusz.

A fizika mintegy száz éve ismeri a skalárhullámok (scalar wave) fogalmát. Ez egy különleges, elekromágnességhez hasonló jelenség, amely akkor jön létre, ha két azonos hullámhosszú és amplitúdójú elektromágneses hullám ellenkező fázisban találkozik. Az adott hullámhosszon kioltják egymást, de keletkezik egy rájuk merőleges irányú különleges hullám, amely semmivel sem csillapítható és mindenen akadálytalanul áthalad. Az egyetemi tankönyvekben hiába keresnénk ezt a jelenséget, feltehetően azért, mert még a hadiipari kutatások csaknem kizárólagos területe. Feltételezik viszont, hogy ezt a hullámformát az emberi agy is elő tudja állítani, jelen vannak a skalárhullámok a csakráinkban és döntő jelentőségük van az olyan jelenségekben, mint a telepátia és táv-érzékelés, energiaátadás, energetikai távkezelés és más emberi paranormális jelenségek.

A bio (és egyéb humán) energiák eredetének magyarázatára biokémiai-biofizikai szinten a sejtek anyagcseréjére, “energiakonyhájára”, a mitokondriumra, az energia-továbbítás kérdéseiben pedig a sejtközötti állományokra, az ún. mezenchimális térre gyanakszanak leginkább.

Figyelmet érdemel egy kevéssé ismert magyar tudós, dr. Szádeczky Kardoss Elemér földrajz-professzor “univerzális rezgéselmélete” (Geonómia, 1974), amelynek az ezotéria és human-energetika felé történő kiterjesztésére vonatkozó elképzeléseimet jó egynéhány évvel ezelőtt publikáltam a Természetgyógyász Magazin c. lapban.

Minden bizonnyal a bioenergetika elfogadottságában is sokat segít majd Masaru Emoto japán kutató munkássága (A víz üzenetei, 2004, A víz rejtett bölcsessége, 2005). Emoto különböző helyekről vett vízminták lefagyasztott kristályait kezdte el fényképezni és azt tapasztalta, hogy a tiszta és természetes vizek csodálatosan szép, hatszög-mátrixokba, fraktálokba kristályosodnak, míg a szenyezetteknél amorf kristályképződés történik. Szent tavak, források vize adja a legszebb képet. Aztán rájött, hogy a víz reagál a legfinomabb hatásokra, zeneművek, képek, emberi gondolatok, sőt a palackra írt szövegek is megváltoztatják a kristályszerkezetet, azok eszétikai, érzelmi és gondolati tartalmának megfelelően. Ebből messzemenő következtetéseket lehet levonni a víz energia- és információtároló képességére, és egy nagyívű gondolattal az élet kezdetéig, az ősóceánig el lehet jutni.

De hogyan hat ez az emberre? Az élet, egészség és fejlődés alapja a szervezetben meglévő rendezettség – a Kozmosz rendjének leképződése az ember mikrokozmoszában. Minden olyan behatás gyógyít, amely a rendezettség felé mutat, és az ellen hat, ami az entrópiát, a rendezetlenséget növeli. Ezt nem csak hatóanyagokkal, de energetikai mintázatokkal is el lehet érni – ez egy spirituálisabb, szublimáltabb, de elementárisabb szintje a gyógyításnak. Valószínű, hogy a humán energiák, rezgásek a test valamennyi sejtjében, a testünk hetven százalékát kitevő vízben tárolódnak és az energiaközvetítés során a másik ember vízmolekuláiban hoznak létre hasonló mintázatokat – amelyeket aztán a testi-lelki-szellemi rendezettség növelésére, helyreállítására vagy fenntartására fordítunk.
A hogyan a víz negatív mintázatokat is felvesz és továbbít, érthetővé válik, miként hatnak ránk a diszharmonikus érzések, gondolatok, az általunk hallgatott zene, vagy akár a ruházatunk színei, mintái, esetleg a test másféle díszitése. (Vajon mikor jönnek rá a félelmetes tetoválásokat viselő fiatalok, hogy milyen energiákkal rombolják magukat?) Ez a bioenergetikai gyógyításban is új megvilágításba helyez sokunk által unalomig ismételt, mások által feleslegesnek gondolt körülményeket. Nem igaz például, hogy minden energia egy, azonos és ugyanolyan hatású. Ott van mellette (benne) egy olyan sajátos mintázat, amely meghatározó módon függ a gyógyító személyiségétől, és az általa használt módszertől.A gyógyító személyiség sajátos energiamátrix, amely hat a kliensre.

Hosszabb távon nem lehet hatásos egy durva, primitív személyiségű, pénzéhes terapeuta kezelése, még ha mennyiségileg több energiával rendelkezik is (például parafenomén mutatványokra képes), mint a kollégái. Az energiának ezek szerint ugyanis nem csak mennyiségi, de minőségi (informatikai) jellemzői is vannak. (A minőségi szinteket általában az ezotériában szokásos hetes hiererchia szerint próbálják megkülönböztetni, aminek rendszerint sértődés a vége, ha nem ismerjük el, hogy mindenki a legmagasabb “isteni”, “krisztusi” stb. energia csatornája.) A személyiség és az etika tehát nem csak járulékos “sallang”, de meghatározó tényező. Sajnos tudunk olyan, magát a mennyekig magasztaló és agyonreklámozó “gyógyítóról” akinek a kliensei egy rövid felívelő szakasz után a vártnál sokkal gyorsabban szokták elhagyni a földi árnyékvilágot!

A gyógyításban használt módszerek sem csupán technikákat jelentenek. A módszer szellemi háttere, múltja, erkölcsi tisztasága, a hozzá kapcsolódó asszociációk jóllehet kevésbé nyilvánvaló módon, de szintén energetikai-információs mátrixot alkotnak. Nem célszerű kétes múltú, negatív képzeteket kiváltó nevű módszerekhez és irányzatokhoz folyamodni, bármilyen csodákat ígérnek is.

Összegezve Emoto kutatásainak tanulságait: eddig is ismert volt, hogy a vízmolekulák bizonyos finom energetikai hatásokra képesek sajátos csoportokba, ún. clusterekbe rendeződni. Azt viszont, hogy ez makro-szinten, fényképezhető módon is megtörténik, nem tudtuk. Nemigen tudtunk a hexagonális (ősi spirituális szimbólum) forma fontosságáról, és bár sejtettük, Emoto kimutathatóvá tette a pozitív és negatív információk fizikai szintű hatását, a kegszkeptikusabb materialista által is cáfolhatalan formában.

A sokak által még mindig tagadott (emellett világszerte eredményesen használt) homeopátia működési elvére is itt a magyarázat, várjuk, Emoto úr mikor teszi közzé homeopátiás szerek “fényképeit”. Bár a láthatóvá tett energiamintázatok bioenergetikai értelmezésére tett fenti kísérleteim korántsem tartalmazzák az összes feltehető tanulságot, várható, hogy az energetikai gyógyítás elfogadtatásában fontos szerepe lesz, például ha az energiaközvetítő módszereket is hasonló vizsgálatok alá vetik.

Ősrégi igény egy olyan szintetikus látásmód, amely az Univerzum (és benne az ember) jelenségeit egyetlen nagy rendszerbe képes foglalni. Ha túllépünk az anyag egyedüli valóságának paradigmáján, olyan rendezőelvek állnak rendelkezésünkre, melyek segítenek egységben látni a fizikai és a fizikai valóságon túli jelenségeket. Néhány ma is használt antik elmélet:

 • – A Mikrokozmosz és Makrokozmosz egysége (Hermes Trismegistos-i elv) :
  “Ami fent van, azonos azzal, mint ami lent van és ami lent van azonos azzal, ami fent van.”
  Sok mai gondolkodó számára ez nem más, mint filozófiai blöff, de egyre nagyobb az igény az élet egészét átfogó rendezőelvekre. Számos régi és modern teória, amelyekről a következőkben szó lesz, egybecseng Hermes Trismegistos formulájával.
 • A Yin-Yang elv, mint világmodell: az egymást kiegészítő és dinamikus egységet alkotó polaritások tana
 • A prána, chi, ki – az életerő, életenergia elve
 • Az aurára, csakrákra, nádikra, őselemekre, meridiánokra vonatkozó ősi tanok
 • A megismerés “belső”, meditatív útja

Sajnos a bioenergetikusok között kevés a megfelelő természettudományos felkészültséggel rendelkező teoretikus szakember. Pedig szép számmal vannak olyan tudományos felfedezések, elméletek és feltételezések, amelyek keretein belül a bioenergetikai gyógyítás is kiterjedtebben értelmezhető. A teljesség igénye nélkül:

 • – Rendszerszemlélet. Az Univerzum egyetlen szerves (és élő) rendszert alkot. Ezen belül minden egyes rendszer (hipotetikusan) kisebb rendszerekből áll és ugyanakkor része is egy nagyobb rendszernek. Minden egység minőségileg több, mint a részek összessége, önálló léttel(tudattal?) rendelkezik. Minden szerves rendszer tartalmaz olyan elemeket(leképzési rendszereket), amelyek leképezik (tükrözik) a teljes rendszert – és egyben vissza is hatnak rá.
  – Einstein felismerése az anyag (pontosabban: a tömeg) és az energia összefüggéseiről, sokak számára lerágott csont (sajnos gyakran félre is értelmezik, mindenre ráhúzzák)
 • A kvantumfizika alapvető gondolatai – többen hivatkoznak, rájuk, mint ahányan értik is,
 • A fizika vélekedései Bolyai és Lobacsevszkij óta a tér négy, öt, hat, hét (vagy több) dimenziós voltáról,
 • A hologram (Gábor Dénes, 1971), mint világértelmezési modell
 • Impedancia-illesztés elve (Kunz,)
 • Harmonikus indukció, szimpatikus rezonancia (White és Kripper)
 • Mező elméletek. Faraday és Maxwell óta sokféle elmélet tartozik ide, például a biomező (Gurvics, 1920-as évek), morfogenetikus mező (Sheldrake, 1988), pszi-mező, kvantumvákuum (Wheeler, Bohm, Jánossy, Gazdag és sokan mások) stb.
 • Húr-elmélet (az anyag legvégső lényege nem anyag részecskékből, hanem parányi rezgő “húrokból” áll- Scherk, 1976)
 • Bell-teoréma (szubatomi, fényen túli kapcsolatok, 1964)
 • Kollektív tudattalan (Jung), világlélek (de Chardin)
 • Egyetemes tudatosság megváltozott tudatállapotban (Grof, Leary,…
 • Az ősi filozófiai és vallási rendszerek párhuzamairól számos szerző munkái, pl. László Ervin, Fritjof Capra, Székely László, Balogh Béla, Héjjas István

A test szerveződési mintája és vezérlő rendszere

Az emberi működések mögött álló (bio- és kozmo-)energetikai jelenségeket e megközelítésekkel racionálisan, minden misztikus sallangtól mentesen tudjuk szemlélni, és eljuthatunk odáig, hogy az energetikai gyógymódokat ne a természetgyógyászat megtűrt mostohagyermekének, hanem alaptudománynak, az emberi energiarendszert pedig az anyagi organizmus szerveződési és funkcionális alap-mátrixának tudjuk tekinteni.

A fizikai elvek minden valószínüség szerint csak az érem egyik oldalát mutatják, a jelenségek anyagi vetületeit, míg az eredet az anyag határain túli lehet, és csak a következmények jelennek meg az anyagban. Az energia forrását valószínűleg a valóság fizikain túli szintjein kell keresnünk. Az ezotéria számos rendszert ismer ezek leírására. Háromtól alár negyvenkilencig vagy száznyolcig is terjedjet az univerzum meggyilvánult és meg nem nyilvánult szintjeinek száma. Ez a kezdőt rendszerint zavarba hozza (melyik az igaz?), azután rájön, mindegyik igaz lehet, bármelyikben gondolkodhatunk. Az energiák megértéséhez célszerű lehet egy általánosan használt rendszer, például az, amely anyagi (fizikai), éteri. asztrális, mentális és spirituális síkról (szintről) beszél. Ez utóbbit nevezik egyszerűen “kozmikusnak” is. Ez alatt természetesen nem a bolygóközi teret, a világűrt kell érteni, hanem a görög értelemben a világ magasabb “rendjét”. Ezt általában még három összetevőre bontják, így kerek a hetes tendszer. Az összes energiafélét valamennyi rendszer a legmagasabb szintről, meg nem nyilvánult Abszolutumtól, Logosztól, Istentől stb. származtatja, ugyanúgy, ahogyan valamennyi földi energia visszavazethető a Nap sugárzására. Viszont ahogyan nem tévesztjük össze a mechanikai energiár a hővel, fénnyel vagy elektromossággal, ugyanilyen eltérések vannak a humán-energiák között is. Alapvetően téves az a felfogás, amely a bioenergiát valami homogén “masszaként” kezeli.

Az ember az Univerzum energiarendszerének szerves része. Energiarendszerünk számos alrendszerből és energetikai képletből álló, magasan szervezett egység, melynek feltehetően még csak töredékét ismerjük. A teljes energiarendszer egységes egészként értelmezendő és kezelendő. Az energetikai rendszerek képezik az ember (és minden élőlény) alapvető szerveződési és vezérlési rendszerét, amelyek egyrészt mátrixát (mintáját) adják az anyagi test felépülésének és szerveződésének, másrészt vezérlik és együttmüködnek a fizikai szintü fenntartó és irányító rendszerekkel (idegrendszer, endokrin rendszer, keringés stb.) Ilyen módon például a népszerű vélekedéssel szemben az aura (a Mindenség rendjének képe az emberben) nem a test energia-kisugárzása, hanem épp fordítva: az aura legalacsonyabb rezgéskomponensei kristályosodnak ki fizikai test alakjában.

Az energetika a teljes természetgyógyászat alapja, minden innen indul és ide tér vissza. (Ezért is érthetetlen az a húzódozás, hogy a törvényalkotók az utolsó pillanatig vonakodtak “tisztességes” módszernek elismerni.) Nincs olyan hagyományos, vagy alternatív módszer, amely ne energiákra épülne: Fizikai energiákat használ a radiológia, a fizikoterápia, ultrahang, lézer stb. A gyógyszer vegyi energiát és magasabb rezgéseket egyaránt közvetít. Ez utóbbiak (kevesebb mellékhatással) vannak túlsúlyban a fitoterápiában és már a fizikai rezgéseket kiküszöbölve, tisztán energiaként a homeopátiában az aroma- és a Bach-féle virágterápiában. A reflexológus, gyógymasszőr, csontkovács, még ha nem is tud róla, nem csak az izmait használja, de energia-kezelést is ad. A radiesztéta a saját energiái és a földsugárzások, az extraszensz a másik energiatestének interferenciáit érzékeli, és még ott vannak a legkülönféle energiakezelések a kézrátételtől a csakrafeltöltésig, gyógyító imaginációtól az imáig. A különböző módszerek az emberi energiamező külömböző elemeire és struktúráira hatnak: az aurára, a csakrák és a hozzájuk kapcsolódó pránavezetékek (nádik) rendszerére, a kínai gyógyászat meridiánjaira (nem összetévesztendő a pránavazetékekkel, különálló rendszer), vagy például a különböző leképzési és kezelési mikrorendszerek, mint például az irisz, talp, kéz, ajak, nyelv stb. Ezek- számos egyéb, még fel nem térképezett és ismeretlen rendszerrel együtt alkotják az ember energiarendszeréé, kezelésük pedig az energetika tudományának szerves része.

Minőségi különbségek

Az előbbiek alapján megkísérelhetjük felállítani a humán (bio- és kozmo-) energiák kvalitatív rendszerét, vagy energia-létráját:

 1. Fizikai szint: fizikai energiák,céljuk és lehetőségük a testi tünetek kezelése (nem a bioenergetika területe) .
 2. Éteri szint: közvetlenül a fizikai testet ellátó életerő (vitalitás) szintje. Erősen érezhető, gyors, de legtöbbször nem tartós hatású, tüneti kezelésre alkalmas. Ez az ösztönös bioenergetikai őstehetségek leggyakoribb szintje.
 3. Asztrális szint: érzelmi energiák, a gyógyító szeretet (alapfoka) A másik emberhez való szeretetteljes közeledés, elfogadás, érzelmi ráhangolódás, azonosulás révén érhető el.
 4. Mentális szint: a gyógyító gondolat ereje: a pozitív gondolkodás, a gyógyulás képének megalkotásával és kivetítésével működik.
  A 2-3-4. szint jelenti a bioenergiákat, míg további szinteket nevezhetjük – nem túl szerencsés szóval – kozmikusnak:
 5. Kauzális (oksági, szupramentális) szint: lehetősége a tudatalatti vagy – jóval magasabb szinten – akár a karmikus problémák kezelése. Feltétele a tudatosság rendkívül magas szintje, a vele járó felelősséggel együtt. Meditatív állapotban még elérhető szint.
 6. Buddhi (énségi szikra) szintje: az egyéni létezés legbelsőbb györekéig tudatossá vált, a megvilágosodott (- de nem hétvégi intenzív tanfolyamon!) tudatosságát igényli.
 7. Atma (Abszolutum) szintje: a legmagasabb szint, az Unio Mystica, a krisztusi szeretet, az eggyéválás tudata, amely az emberiség legnagyobb mestereinek tudatszintje, a mindentudás és korlátlan hatóképesség állapota.

Néhány alapszabály

Az energiáknak tehát ezek szerint nem csak mennyiségi, hanem minőségi jellemzőik is vannak. Ezek alapján alakultak ki az egyes energetikai gyógymódok, sajátos szabályaikkal és alkalmazási módjaikkal, lehetőségeikkel együtt. Téves az a napjainkban elterjedt nivelláló szemlélet, hogy minden energia és módszer azonos Ezt igazolják a különböző gyógyítók különböző (sajnos nem mindig pozitív) “eredményei” is.

Az elérhető energiaszint az ember tudatossági (szellemi fejlettségi) szintjétől, valamint az alkalmazott módszertől, vagy beavatástól függ. Az alsó szintek általában egyszerű ráhangolódással (vagy anélkül is) elérhetők, míg a három magasabb (kozmikus) szint csak a megváltozott (pl. meditatív) tudatállapotban (sajnos ott sem mindenki által azonos mértékben) érhertők el. A szabály: olyan energiát közvetítünk, amilyen szinten a tudatunk áll. Az úgynevezett beavatások képessé tehetnek jelenlegi fejlettségünket meghaladó energiák közvetítésére is, de ez nem jelenti azt, hogy tudatunk is – a fejlődés lépcsőit átugorva – eléri ugyanazt a szintet. Mivel a magasabb szintű beavatásokat voltaképpen nem a beavató személy, hanem a mögötte álló magasabb erők végzik, nem garantálható, hogy nem megfelelő személyiségű egyén – az elvégzett rituálé ellenére – az adott beavatást, illetve a vele járó energiát és képességeket ténylegesen megkapja. Ez kiváltképpen az egyes irányzatoknál elharapódzott csoportos, vagy pénzért megvásárolható mester, táltos, stb. avatásokra igaz.

Az energiák mindig “lefelé”, a szellemi felől a fizikai felé hatnak, “felfelé” nem. A problémákat minimum a saját szintjüknek megfelelő (vagy magasabb) szintről lehet kezelni, alacsonyabb szinten csak tüneti kezelés történik.

A különböző energiák mindig együttesen vannak jelen, az adott személyre és az alkalmazott módszerre jellemző spektrális eloszlással. Az adott módszer és szabályainak betartása jelent lehetőséget arra, hogy a kezelésnél a kívánt energia és hatás jelentkezzen. Nem javasolt a szabályok figyelmen kívül hagyása és a különféle módszerek egyéni, ötletszerű összekeverése!

Jó tudni, minden energetikai beavatkozásnak csak a mögöttük álló érzelmi, tudati (tudatalatti) problémák feldolgozásával együtt van értelme, enélkül csak tüneti kezelést végzünk! Az amatőr tudatbúvárok, asztrál- és reinkarnációs utaztatók figyelmébe: a problémák felszínre hozása, a szembesítés kellő feldolgozás nélkül többet árt, mint haszná!

A különböző szintek és módszerek elhatárolása nem jelent értékítéletet, olyasmit, hogy egyik jobb, a másik roszabb lenne, mint ahogy különböző intelligenciaszintet feltételez (bár nem biztos, hogy így is van) a földműves és az atomtudós, de mindkettő egyaránt értékes és fontos a társadalom számáta.
Kezdő energetikusok gyakori problémája a módszercentrikusság. Minél többféle eljárást megtanulnak, annál nagyobb a dilemma: Csakrát kezeljek, fényt adjak, aurát egyenlítsek vagy reikizzek? Ha ismerjük az energialétrát, automatikusan adódik a válasz, melyik szintre hogyan lehet hatni. Más szóval: el lehet, sőt el kell érni, hogy a fő kérdés ne a “hogyan”, hanem a “miért legyen. Ezzel egyszersmind értelmét veszíti a “melyik módszer jobb?”, “melyik energia az erősebb?” stílusú dilemma és a kölönböző eljárások követőinek vitája, vetélkedése.

Etika nélkül nem megy

– vagy nem az az energia megy, amit szeretnénk. Erről Emoto úr fényképei kapcsán már szóltunk. Mindegy, hogy egyszerű “mezítlábas” bioenergetikusnak, vagy egy hangzatos nevű kozmo-energetikus rendszer beavatott mesterének vallja magát valaki, ő maga, testi, lelki, szellemi valójában az energia csatornája, a kezelés eszköze, és lehet valaki a világ legügyesebb sebésze, ha a szikéje nincs fertőtlenítve! A régi indiai mesterek meg sem kezdték a tanítást, amíg a tanítvány a Yama- Niayamát (kerülendő és követendő dolgok) nem sajátította el (nem csak elméletben)! Ma kétnapos tanfolyam után nyitogatnak, tisztítanak csakrákat, holott lehet, hogy a tisztítandó beteg a “tisztább”! A test egészsége, a fizikai energiák bősége, a pozitív érzelmi és gondolatvilág, az etikus, feddhetetlen életvitel kellene, hogy minden energetika alapja legyen, és a beteg se a hangzatos reklámok és ígéretek, hanem ezek szerint keresse a gyógyítóját! Milyen energiát közvetít az a “mester”, aki szexuális bűncselekmények miatt áll bíróság előtt, az a magát isteni küldöttnek hirdető gyógyító, akinek a “legezoterikusabb” és legtoleránsabb pszichiáter szerint is a sárga házban lenne a helye? Talán túlzásnak tűnik, de még annak sem szabadna beteghez nyúlnia, aki rendszeresen nikotinnal, alkohollal szennyezi magát, míg a valóságban láttunk már nem egy “gyógyítót”, aki a kezelés közben is cigarettázott, vagy “mestert”, aki jóízűen pöfékelt két beavatás között!
Furcsa divatjelenségek is akadnak: olvassuk valahol, hogy Magyarország legerősebb bioenergetikusa rendel valahol. Legközelebb valaki más, mint Európa legerősebbje, a rákövetkező hónapban egy újabb a Guinness Rekordok Könyvében szereplő világelső bioenergetikusként hirdeti magát. Márpedig ez az energia nem kilóra megy: nem jobb az, aki több vasat tud vele valakire felragasztani – ezek teljesen felszínes, lényegtelen dolgok. Ha jobb, tisztább, emberibb ember- az már valami, csak aki ilyen, az aligha hirdeti öles betűkkel magát.

Némely gyógyító a teljességről, a teljes emberről papol, miközben a hozzá betérőtől talán még a nevét sem kérdezi meg. Odateszi a kezét, dől az isteni sugár – aztán öt (de lehet hogy csak három) perc múlva lehet fizetni és jöhet a következő. Na de hogyan is lehetne ideje beszélgetni, amikor még több tucatnyian várnak odakinn a csodatévő kegyeire? Nagy lehet a kísértés, de bizton állíthatjuk, hogy mikor a mammont választja valaki, a bevétel lebeg a szeme előtt és nem a szenvedő ember – a mégoly isteni energiák is elpártolnak tőle. Mert lehet, hogy valóban csak öt perc a tényleges kezelés (módszere válogatja, azért többnyire jóval több), legalább annyit ér, ha a beteg érzi, hogy meghallgatják, törődnek is vele.

Van aki súlyok felragasztásában keresi az önigazolást, van aki különleges küldetésének, kiválasztottságának hangoztatásában véli megtalálni. Hogy miért van erre szüksége? Mert minderről maga sincs meggyőződve. Ha meg lenne, mindenki érezné, anélkül, hogy egy szót is szólna. Talán az is innen ered, hogy manapság mintha “snassz” lenne bioenergetikusnek lenni, mindenki valami magasabb rendűt keres. Például UFO-energiával gyógyít. Noha egyre kevesebben vonják kétségbe a földön kívüli civilizációk létét, ez többnyire egyszerű blöff. A védák szerint például több százezer lakott világ van, ebből több tízezret az emberhez hasonlók népesítenek be. Összességében hány féle-fajta energiát, rezgést, sugárzást jelenthet ez – felbecsülni sem lehet! A “frekvenciagyógyászoktól” ugyanígy meg lehetne kérdezni, hogy ez meg micsoda? Milyen frekvencia? A frekvencia ugyanis rezgésszámot (nem rezgést, nem energiát) jelent Frekvenciája pedig mindennek van: a hálózati áramnak, a mikrohollámú sütőnek, vagy a röntgensugárnak. Valahogy úgy vagyunk vele, mint a viccbeli rendőr: Na jó, hogy Iránból jött, de melyik irán’ból?

Ennek az önigazolásnak (önreklánnak, szellemi eltévelyedésnek?) másik jele, amikor isteni, krisztusi, legfelsőbb szintű energiáival hivalkodik valaki. Ahhoz, hogy az energia csak krisztusi lesz krisztusi, valószínűleg nem kell kommentár. Ehhez még annyit lehet hozzátenni, hogy az ilyen hozzáállású gyógyító általában nem felejti el deklarálni, hogy ő a kiválasztott, akin kereszül Isten gyógyít. Ez pedig nem Isten, hanem az egó (egoizmus) hangja!

A saját forrásból (saját magunkból) származó, született (hozott), vagy tudatosan begyüjtött, (éter, asztrál és mentál-szintü) energiákat nevezzük közös néven bioenergiáknak, míg a tőlünk független (kozmikus, isteni stb.) forrásból származó, általunk csak közvetitett (csatornázott, transzmittált stb.) magasabb szintü energiákat kozmikus (univerzális) energiáknak. A bio- és kozmo-energiákat a mennyiségen kívül minőségi szempontból is meg lehet különböztetni (lásd alább) Bioenergiával minden ember rendelkezik, de csak akkor kezelhet vele hatékonyan, ha a kezelt személynél lényegesen több energiával bír. Ellenkező esetben saját alapvető életerő készletét csorbítja, vagy a másik személytől vesz el energiát. A bioenergiát ösztönösen vagy tudatos ráhangolódással lehet közvetíteni. A magasabb (kozmikus) energák a tudatosság magasabb szintjét (az adott szintre való ráhangolódást, annak tudatossá tételét) követelik meg, ezért téves az a manapság szokásos szóhasználat,mely szerint mindenki a legmagasabb szintü (isteni, krisztusi, kozmikus stb.) energiával “gyógyít”. Az energiákkal nem (mi) gyógyítunk, azokat csak a rászoruló ember rendelkezésére bocsátjuk. Ennek a félreértése és az ennek nyomán jelentkező egoizmus az, ami sokakat valóban távoltart attól, hogy ténylegesen magasabb szintü energiákkal kerüljenek kapcsolatba. A valóság magasabb létszintjeiről eredő (kozmikus) energiák ugyanis intelligens módon müködnek, elkerülendő azt, hogy alkalmatlan személyek visszaéljenek velük, vagy önös módon használják azokat. A beavatással (behangolással) müködő módszerek jelentősége, hogy általában olyan energiák közvetítésére tesznek képessé, amelyeket (legalábbis hatékony mértékben) tudatosságunk adott fokán önmagunktól nem tudnánk elérni. Az energia és az információ elválaszthatatlan fogalmak. Az energia mindig hordoz információ-tartalmat (pl. a bioenergetikus személyiségéről, energiaállapotáról, személyes problémáiról is!), illetve tudatosan csatolható hozzá információ pl. a kívánt eredmény eléréséről. Ennek értelmében negatív személyiségü ember nem lehet bioenergetikus! Kötelező a maximális testi egészségre, lelki-szellemi tisztaságra, fejlődésre törekedni!

Az emberi energiarendszer Az ember -az alapfogalmak értelmében- az Univerzum energiarendszerének szerves része. Az emberi energiarendszer számos alrendszerből és energetikai képletből álló, magasan szervezett egység, melynek feltehetően még csak töredékét ismerjük. A teljes energiarendszer egységes egészként értelmezendő és kezelendő. Az energetikai rendszerek képezik az ember (és minden élőlény) alapvető szerveződési és vezérlési rendszerét, amelyek: 1. mátrixát (mintáját) adják az anyagi test felépülésének és szerveződésének, 2. vezérlik és együttmüködnek a fizikai szintü fenntartó és irányító rendszerekkel (idegrendszer, endokrin rendszer, keringés stb.)

Alapelvek 1. Az energiáknak nem csak mennyiségi, hanem minőségi jellemzőik is vannak. Ezek alapján alakultak ki az egyes energetikai gyógymódok, sajátos szabályaikkal és alkalmazási módjaikkal, lehetőségeikkel együtt. 2. Téves az a napjainkban elterjedt nivelláló szemlélet, hogy minden energia és módszer azonos, illetve: – filozófiai szinten igaz az, hogy minden energia (mint minden megnyilvánulás is) azonos forrásból, a meg nem nyilvánult Abszolutumtól (Istentől) származik, de a földön már a különböző módszereken és különböző “áteresztő” képességű személyeken keresztül transzformálódva jelenik meg. Ezt igazolják a különböző gyógyítók különböző (sajnos nem mindig pozitív) “eredményei” is. 3. Az energiák megkülönböztetése eredetük, az Univerzum megnyilvánulási szintjei szerint (pl a hetes rendszer szerint) történhet. 4. Az elérhető energiaszint függ: – az ember tudatossági (szellemi fejlettségi) szintjétől, – az alkalmazott módszertől. Az alsó szintek általában egyszerű ráhangolódással (vagy anélkül is) elérhetők, míg a három magasabb (kozmikus) szint csak a megváltozott (pl. meditatív) tudatállapotban (sajnos ott sem mindenki által azonos mértékben) érhertők el. A szabály: olyan energiát közvetítünk, amilyen szinten a tudatunk áll. 5. A beavatások képessé tehetnek jelenlegi fejlettségünket meghaladó energiák közvetítésére is, de ez nem jelenti azt, hogy tudatunk is – a fejlődés lépcsőit átugorva – eléri ugyanazt a szintet. Mivel a magasabb szintű beavatásokat voltaképpen nem a beavató személy, hanem a mögötte álló magasabb erők végzik, nem garantálható, hogy nem megfelelő személyiségű egyén – az elvégzett rituálé ellenére – az adott beavatást, illetve a vele járó energiát és képességeket ténylegesen megkapja. Ez kiváltképpen az egyes irányzatoknnál elharapódzott csoportos, vagy pénzért megvásárolható mester-avatásokra igaz. 6. Az energiák mindig “lefelé”, a szellemi felől a fizikai felé hatnak, “felfelé” nem. A problémákat minimum a saját szintjüknek megfelelő (vagy magasabb) szintről lehet kezelni, alacsonyabb szinten csak tüneti kezelés történik. 7. A különböző energiák mindig együttesen vannak jelen, az adott személyre és az alkalmazott módszerre jellemző spektrális eloszlással. Az adott módszer és szabályainak betartása jelent lehetőséget arra, hogy a kezelésnél a kívánt energia és hatás jelentkezzen. Nem javasolt a szabályok figyelmen kívül hagyása és a különféle módszerek egyéni, ötletszerű összekeverése! 8. A különböző szintek és módszerek elhatárolása nem jelent értékítéletet, olyasmit, hogy egyik jobb, a másik roszabb lenne, mint ahogyan a növény és az állat is különböző szinteket reprezentál, de mindkettő egyaránt értékes.
Az egészség energetikai meghatározása: Az egészség az ember és Kozmosz harmóniájának állapota, amely a test, lélek és szellem szintjén megfelelő mennyiségű és minőségű energiákat, azok harmonikus és kiegyenlített állapotát, a test egészségét, pozitív gondolkodást és pozitív érzelmi életet is jelent. A gyógyítás nem más, mint a harmónia helyreállítása. Ez minden esetben a tudati (érzelmi-gondolati) vagy tudatalatti problébák feltárásával és megszüntetésével kezdődik, ezt követi az energiaállapot felmérése és a hiányosságok korrigálása.

Érzékeny emberek igen kellemetlenül tudják érezni magukat bizonyos helyeken és egyes emberek társaságában, de többé-kevésbé valamennyien hajlamosak vagyunk társaságban, tömegben a csoport jó- és rosszkedvének, feszült, ideges, vagy éppen agresszív beállítódásának átvételére. Ezek megakadályozására szolgál az energetikai védelem. Vannak, akik kétségbe vonják a téveszmékre hivatkozva. Például: ha nem akarom, semmi rossz nem tud rám hatni (ez a pozitív gondolkodás félremagyarázása). Gyakori a szeretetre való hivatkozás is: Mivel én a szeretet (Isten, Jézus stb.) energiáját közvetítem, ez mindentől megvéd. Mások éppenséggel meg rettegnek attól, hogy betegségeket vesznek át, vagy asztrális és egyéb lények támadásai áldozatául esnek és a legraffináltabb védelmi módszerekat ötlik ki – többnyire hatástalanul, mert a saját félelmeinktől semmi sem tud megvédeni. Mindenekelőtt tisztáznunk kell, hogy betegségeket nem lehet átvenni! A beteg ember aurájából kerülhetnek át diszharmonikus rezgés-információk, de ezek az egészséges, kiegyensúlyzott ember számára veszélytelenek, ugyanis semlegesítődnek. Akkor találhatnak bennünk táptalajra a diszharmonikus rezgések, ha energiahiányosak, betegek, az adott betegségre lelkileg fogékonyak vagyunk (ugyanazokkal a lelki problémákkal küszködünk, mint a kezelt személy) – illetve ha félünk a megbetegedéstől! Sajnos, ha nem is sokan, de olyanok is vannak, akik tudatosan “szívnak el” energiákat a másik (náluk mentálisan gyengébb) embertől. Ezek megelőzésére szolgálnak az úgynevezett mentális védelmi, önvédelmi módszerek. Az ezoterikus irodalom bőségesen kínál ilyeneket.

Kövesi Péter

Kép forrása

‹ Vissza

Legfrissebb kiadványaim

Szent László táltosa

A történet Szent László királyról és a táltosságról szól, az előző két könyvből ismert hajdanvolt táltos, Bacsa elbeszélésében - természetesen ehhez illő stílusban. A könyvet a debreceni Unicornis Alapítvány adja ki,...

Részletek »

Vaskorona

Új regényem, „A vaskorona” (Tarandus kiadó) kapható a nagyobb könyvesboltokban (pl. Libri, Alexandra) és, egyes magyarság-könyvesboltoknál. A kiadó honlapján keresztül () olcsóbban hozzájuthatsz! Megrendelés Nézd meg, miről szól a könyv: Kövesi Péter: A Vaskorona (tartalmi...

Részletek »

Megnézem az összes kiadványt »

Friss hírek

Elkészült új regényem, a “Szent László táltosa”

2015 november 28. szombat - 12:52

Örömmel tájékozatom régi és új olvasóimat, hogy elkészült új regényem, a "Szent László táltosa", amely bizonyára örömöt fog szerezni "A Pilis-összeesküvés" és a "Vaskorona" kedvelőinek, hiszen azok történéseinek korai előzménye....

Elolvasom »

Mi is az igazi “kapcsolatteremtő gyógyítás”?

2015 november 25. szerda - 15:21

A reiki az igazi „kapcsolatteremtő gyógyítás”! Mi emberek, már csak olyanok vagyunk, hogy újra és újra felfedezzük a spanyolviaszt.  Az emberiség évezredek óta tudja, hogy a spirituális, holisztikus gyógyítás lényege az...

Elolvasom »

Megnézem a többi hírt is »

Küldd el barátaidnak email-ben Email küldése
X